" مدیریت فروش و امور نمایندگی ها "

  09333197595    ،   26205863

" شمال تهران آقای نیک نفس"

09123487500  ،   22706589   

" جنوب و مرکز تهران خانم پاشا "

  88867665   ،   09361007104  ،  09357227100

 " فروش غرب تهران آقای صفری "

88911537-9

 " نمایندگی استان فارس سرکار خانم ارس "

09147141810    ،    09179314472

 " نمایندگی استان خوزستان آقای حسینی "

09163907246